29.11.2018 Nyheter och pressmeddelanden

Landsbygder i framtiden – värdefulla synvinklar till den samhälleliga debatten

– Finland är i internationell jämförelse landsbygdernas storvälde. Intresset för vilka beslut, vilken forskning och hurdan landsbygdspolitik som förs i Finland är stor, konstaterade Landsbygdspolitiska rådets ordförande, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i sitt öppningsanförande under Landsbygdspolitikens 30-årsfestseminarium i Ständerhuset 29.11.

08.11.2018 Nyheter och pressmeddelanden

Nu söks en ort för nästa Landsbygdsparlament

Vill ni få besök från hela Finland? Nästa landsomfattande, landsbygdsutvecklingens och landsbygdspolitiska diskussionens evenemang nummer ett, Landsbygdsparlamentet, arrangeras 1-3.10.2020 någonstans på den finländska landsbygden. Var? Platsvalet kan man påverka genom att skicka in eget förslag.

24.10.2018 Nyheter och pressmeddelanden

Ansökan om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden kan sökas fram till 31.12.

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat ansökan om finansiering för de till landsbygdspolitikens nationella utvecklingsverksamhet hörande landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt. Ansökningstiden börjar onsdag 24.10.2018 och upphör måndag 31.12.2018. Finansieringen som kan ansökas är totalt 510 000 euro. Ansökningsteman är sociala innovationer i utvecklingen av landsbygdens livskraft samt öppen jokertema. Projekt finansieras från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera.

17.10.2018 Nyheter och pressmeddelanden

Landsbygdspolitiska rådet: Bristen på kompetent arbetskraft i landsbygdsområden en nationell fråga

Det av statsrådet tillsatta Landsbygdspolitiska rådet tar ställning i frågan om bristen på kompetent arbetskraft i landsbygdsområden. Rådet förutsätter omfattande åtgärder på alla politiska plan och efterlyser förändringar i handlingssätt både inom förvaltningen och i det sektoröverskridande samarbetet.

09.07.2018 Bloggar

Utveckling av mer träffsäkra metoder för framtida policy-utformning – en viktig fråga för våra glesa regioner

Vi lever i en tid där innovationer och innovativa regioner/platser hyllas i den allmänna debatten. Här anses koncentration och stora, täta miljöer vara en förutsättning för att kreativa idéer ska kunna utvecklas och skapa välfärd.

13.04.2018 Bloggar

Byaråd eller byalagen 2.0 - kommunernas nya medspelare

Diskussionen om kommunernas nya roll har ännu inte riktigt kommit igång. Framtidens kommun kommer ju att ha sju olika roller: bildnings-, välfärds-, delaktighets- och gemenskapsrollen och närings-, sysselsättnings-, livsmiljö- och självstyrelserollen samt utvecklings och partnerskapsrollen.

11.04.2018 Utlåtanden och ställningstaganden

Landsbygdspolitiska rådet: Tillräckliga resurser måste avsättas för landsbygdsutveckling i kommande EU finansieringsram

Landsbygdspolitiska rådet, som tillsatts av statsrådet, framhåller som ställningstagande till EU:s kommande finansieringsperiod att EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik ska vara politik som bidrar till ekonomiskt, socialt, miljömässigt och kulturellt hållbar landsbygdsutveckling. Rådet förutsätter att tillräcklig finansiering avsätts för landsbygdsutveckling i kommande finansieringsram och framhåller Europeiska jord-bruksfondens centrala roll som integrerare mellan jordbrukspolitiken och landsbygdens utvecklingspolitik.

04.04.2018 Nyheter och pressmeddelanden

Parlamentariska arbetsgruppen: Snabbt bredband måste byggas ut på glesbygden

Parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden förutsätter att det byggs ut ett täckande, snabbt och symmetriskt bredbandsinfrastruktur på glesbygden samt att områdets vägar, medberäknat vägar av klass 2, hålls i skick. Arbetsgruppen godkände under mötet 4.4.även åtgärder gällande rörlighet, boende och postservice.

29.03.2018 Nyheter och pressmeddelanden

Minister Leppä: Kompetens och förnyelse centrala för landsbygdens livskraft

Landsbygdspolitiska rådet samlades till möte 28.3. i Ständerhuset. Under mötet behandlades bland annat förnyelsen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, landskapsreformen samt aktuellt inom landsbygdens företagande.

08.02.2018 Nyheter och pressmeddelanden

Parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden kräver avsevärd höjning av minimihastigheten för samhällsomfattande tjänster gällande bredbandsförbindelser

Arbetsgruppen är enig: Det gagnar hela landet att försnabba utbyggnaden av en snabb, symmetrisk och stabil bredbandsinfrastruktur. Endast på så vis kan man skapa jämlika förutsättningar för boende och företagsamhet i hela landet.