Maaseutupolitiikan neuvosto

Maaseutupolitiikkaa johtaa ja linjaa valtioneuvoston asettama Maaseutupolitiikan neuvosto, MANE. Neuvoston tavoitteena on tukea valtioneuvostoa poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä. 

MANE ottaa kantaa tärkeisiin maaseutuun liittyviin valmisteilla oleviin asioihin, esimerkkinä maakunta- ja sote -uudistus. Muita tärkeitä käsiteltäviä aiheita ovat maaseudun arjen palvelut ja niiden saavutettavuus, digitalisaatio ja tietoliikenneinfra sekä työ ja yrittäjyys. 

MANEn kokoonpanossa on huomioitu maaseutupolitiikan poikkihallinnollinen luonne. Neuvostossa on mukana 35 jäsentä, jotka edustavat toimijoita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta, paikallisesta tasosta kansalliseen. Neuvostoa johtaa maaseutupolitiikasta vastaava maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Varapuheenjohtajana toimii aluekehittämisestä vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä. MANEn toimikausi on 31.3.2016-31.12.2020. 

Keskeisiä MANEn tehtävien toteuttajia ovat neuvoston alaisuudessa toimiva sihteeristö sekä viisi verkostoa

MANE, sihteeristö, niihin kuuluvat jäsenorganisaatiot, teemaverkostot sekä neuvoston hallinnoimista varoista rahoitetut valtakunnalliset tutkimus- ja kehittämishankkeet muodostavat yhdessä laajan maaseutupolitiikan verkoston